Navn: Jesper Kjeldsen
Kommune: Aarhus
Parti: Socialdemokratiet (A)