Navn: Kenneth Muhs
Kommune: Nyborg
Parti: Venstre (V)