Navn: Natasha Stenbo Enetoft
Kommune: Gribskov
Parti: Venstre (V)