Navn: Thomas Rydahl
Kommune: Nyborg
Parti: Det Konservative Folkeparti (C)