Claus Christoffersen - Socialdemokratiet (A)

Navn: Claus Christoffersen
Kommune: Helsingør
Parti: Socialdemokratiet (A)


Rune Oliver Christensen - Dansk Folkeparti (O)

Navn: Rune Oliver Christensen
Kommune: Helsingør
Parti: Dansk Folkeparti (O)