Anette Rachlitz - Socialdemokratiet (A)

Navn: Anette Rachlitz
Kommune: Rødovre
Parti: Socialdemokratiet (A)


Jesper Clausson - Socialdemokratiet (A)

Navn: Jesper Clausson
Kommune: Rødovre
Parti: Socialdemokratiet (A)