Jan Nymark Thaysen - Venstre (V)

Navn: Jan Nymark Thaysen
Kommune: Aalborg
Parti: Venstre (V)


Rosa Sulaiman - Socialdemokratiet (A)

Navn: Rosa Sulaiman
Kommune: Aalborg
Parti: Socialdemokratiet (A)


Jens Harder - Alternativet (Å)

Navn: Jens Harder
Kommune: Aalborg
Parti: Alternativet (Å)